Author: Bigas Global

De conformitat amb el que disposa l'article 319 de la Llei de Societats de Capital (LSC) es fa públic que en Junta General de "BIGAS GLOBAL, SA", celebrada amb caràcter extraordinari i universal el dia 14 de novembre de 2.023, es van aprovar per unanimitat,...

El passat divendres dia 10 de novembre, es va celebrar a Mas Solà de Santa Coloma de Farners, l’acte Empresa Unika. Aquest esdeveniment, que va comptar amb la presencia de més de 180 persones, entre les que es trobaven el president del club, Sr. Cayetano...

Ja podem anunciar que, a partir d'avui, som nou soci adherit del grup ANAGRASA (Associació Nacional d'Indústries Transformadores de Greixos i Subproductes Animals), l'organització empresarial espanyola del sector de la transformació de subproductes animals procedents de la cadena de producció i distribució d'aliments i productes d'origen animal. Junts,...