MANTENIMENT EXHAUSTIU I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI PER EVITAR RISCOS ASSOCIATS.

MANTENIMENT EXHAUSTIU I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI PER EVITAR RISCOS ASSOCIATS.

El manteniment exhaustiu i el control de la legionel·losis són fonamentals degut als riscos associats amb aquesta bactèria.

El primer real decret per a la seva prevenció, va aparèixer al 2003, amb el primer RD 865/2003. Des de llavors, Bigas Global, compta amb una llarga experiència portant a terme el manteniment integral de tot lo relacionat amb l’àmbit de la prevenció de la Legionel·losis, en tots els tipus d’instal·lacions en les que pugui aparèixer com; en les instal·lacions d’aigua Sanitària, Torres de refrigeració, SPA, fonts ornamentals, Centrals humidificadores industrials, Humidificadores, Sistemes de aigua contra incendis, de reg por aspersió, entre altres.

A l’hora de portar a terme el manteniment de diferents instal·lacions, primer, realitzem el desmuntatge i neteja dels bescanviadors de vapor, per tal de desincrustar i netejar prèviament a la desinfecció final.

Aquest fet, a part d’aconseguir aquesta prevenció, aconsegueix augmentar el rendiment tèrmic i d’aquesta manera, millora l’eficiència energètica.

Portem a terme les certificacions de la neteja i desinfecció i,  el client tindrà accés a un registre fotogràfic del procés de neteja i desinfecció, podent així, observar l’interior dels equips d’intercanvi tèrmic i acumulador d’aigua calenta.

Quines accions portem a terme?

  • Certificats de neteja i desinfecció
  • Controls analítics
  • PPCL (pla de prevenció i control de la Legionel·losi)
  • Assessorament tèrmic

Per últim afegir, que en els casos en que  l’acumulador presenti una forta oxidació, oferim el servei de sorrejat i pintat dels acumuladors, per a la seva millora/recuperació.