REDUCCIÓ DE CAPITAL BIGAS GLOBAL, S.A

REDUCCIÓ DE CAPITAL BIGAS GLOBAL, S.A

De conformitat amb el que disposa l’article 319 de la Llei de Societats de Capital (LSC) es fa públic que en Junta General de “BIGAS GLOBAL, SA“, celebrada amb caràcter extraordinari i universal el dia 14 de novembre de 2.023, es van aprovar per unanimitat, la reducció del capital social en un import nominal de 192.921.-€,  mitjançant l’anul·lació de 3.210 accions, de 60,10.-€ de valor nominal i 384,98.-€ de valor teòric comptable, la qual cosa implica una reducció dels fons propis en 1.235.805,96.-€.

La reducció es duu a terme mitjançant l’amortització de 3.210 accions, titularitat de la pròpia societat (en règim d’autocartera) numerades correlativament de la 149 a la 298, ambdues incloses; de la 449 a la 598, ambdues incloses; de la 1.201 a la 1.800, ambdues incloses; de la 3.511 a la 5.220, ambdues incloses; de la 5.821 a la 6.420, ambdues incloses.

Per tant, el capital social resultant de la reducció queda fixat en 192.921.-€, representat per 3.210 accions de 60,10 euros de valor nominal cadascuna d’ elles.

La finalitat de la reducció és l’ amortització d’ accions pròpies que la societat té en autocartera i per tant no implica devolució d’ aportacions, sinó l’ eliminació de la reserva dotada per a l’ autocartera.

Els creditors de la societat podran oposar-se a la reducció de capital en el termini d’ un mes a comptar des de la data de publicació del darrer anunci de l’ acord de reducció, de conformitat amb els articles 334 a 336 de la LSC. Ambdues reduccions de capital s’ executaran dins del termini d’ un mes des de la finalització del termini d’ oposició de creditors.

 

Enric Bigas Gámez

President del Consell d’Administració

 

Girona, 17 de novembre de 2023.